બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ખાતામાં કચેરી વિભાગમાં ફાળવણી અંગેની મહત્પૂર્ણ જાહેરાત 2023

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ખાતામાં કચેરી વિભાગમાં ફાળવણી અંગેની મહત્પૂર્ણ જાહેરાત 2023

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ખાતામાં કચેરી વિભાગમાં ફાળવણી અંગેની મહત્પૂર્ણ જાહેરાત 2023 ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક:૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯,જે અન્વયે અરજી અને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી ના …

Read More

70+ પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામનાઓ । Republic Day Wishes in Gujarati

પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામનાઓ । 70+ Republic Day Wishes in Gujarati

You are searching for Republic Day Wishes in Gujarati। અહીં અમે તમને જણાવીશું પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામનાઓ। પ્રજાસતાક દિન ગુજરાતી શુભકામના ઈમેજેસ। happy republic day 2021 …

Read More