70+ પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામનાઓ । Republic Day Wishes in Gujarati

પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામનાઓ । 70+ Republic Day Wishes in Gujarati

You are searching for Republic Day Wishes in Gujarati। અહીં અમે તમને જણાવીશું પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામનાઓ। પ્રજાસતાક દિન ગુજરાતી શુભકામના ઈમેજેસ। happy republic day 2021 …

Read More

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ખાતામાં કચેરી વિભાગમાં ફાળવણી અંગેની મહત્પૂર્ણ જાહેરાત 2023

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ખાતામાં કચેરી વિભાગમાં ફાળવણી અંગેની મહત્પૂર્ણ જાહેરાત 2023

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ખાતામાં કચેરી વિભાગમાં ફાળવણી અંગેની મહત્પૂર્ણ જાહેરાત 2023 ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક:૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯,જે અન્વયે અરજી અને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી ના …

Read More

કેરી ની ખેતી કેવી રીતે કરવી

How to cultivate for mango

કેરી આપણા દેશ અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવતું ફળ છે. રાજ્યના તમામ ભાગોની આબોહવા તેની ખેતી માટે અનુકૂળ છે. છત્તીસગઢમાં આબોહવાની દૃષ્ટિએ વધારાનો …

Read More

download 88

ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો

ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ ક્યારે આવશે તેવી રાહ જોઇને વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે. ત્યારે ધોરણ 10નુ પરિણામ જૂનમાં 15 જૂન સુધી આવે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં …

Read More