70+ પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામનાઓ । Republic Day Wishes in Gujarati

પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામનાઓ । 70+ Republic Day Wishes in Gujarati

You are searching for Republic Day Wishes in Gujarati। અહીં અમે તમને જણાવીશું પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામનાઓ। પ્રજાસતાક દિન ગુજરાતી શુભકામના ઈમેજેસ। happy republic day 2021 …

Read More

Solar રૂફટોપ યોજના 2023

Solar રૂફટોપ યોજના 2023

Solar રૂફટોપ યોજના 2023 : આજકાલ બધી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રિકસીટી વીજળીનો ઉપયોગ વધતો ગયો છે. અને ઈલેક્ટ્રીક સીટી બનાવવા માટે કોલસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને …

Read More

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ખાતામાં કચેરી વિભાગમાં ફાળવણી અંગેની મહત્પૂર્ણ જાહેરાત 2023

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ખાતામાં કચેરી વિભાગમાં ફાળવણી અંગેની મહત્પૂર્ણ જાહેરાત 2023

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ખાતામાં કચેરી વિભાગમાં ફાળવણી અંગેની મહત્પૂર્ણ જાહેરાત 2023 ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક:૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯,જે અન્વયે અરજી અને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી ના …

Read More