Advertisement

How to cultivate for mango

Advertisement

કેરી આપણા દેશ અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવતું ફળ છે. રાજ્યના તમામ ભાગોની આબોહવા તેની ખેતી માટે અનુકૂળ છે. છત્તીસગઢમાં આબોહવાની દૃષ્ટિએ વધારાનો ફાયદો એ છે કે મોટાભાગની ઉત્તર ભારતીય વ્યાપારી જાતો ઉત્તર ભારત કરતાં 20 થી 25 દિવસ વહેલા ફળ આપે છે, પરિણામે પાક પણ બજારમાં વહેલો આવે છે, તેથી ખેતી રાજ્યમાં આ ફળની અપાર સંભાવના છે.

શા માટે કરવું

 • રાજ્યમાં ઉચ્ચ અને નીચાણવાળી જમીનો વિપુલ પ્રમાણમાં છે, જ્યાં સિંચાઈના માધ્યમો વિકસાવીને સફળ ખેતી કરી શકાય છે.
 • ઉત્તર ભારત કરતાં 20 થી 25 દિવસ વહેલો પાક બજારમાં આવે છે.
 • કેરીના તમામ ભાગો જેવા કે પાંદડાના ફળના લાકડા ઉપયોગી છે.
 • કેરીના બગીચાની સાથે સાથે વધારાની આવક માટે પ્રથમ 8-10 વર્ષ આંતરખેડ પણ કરી શકાય છે.

યોજના શું છે ?

 • યોગ્ય જાતોની પસંદગી.
 •  ગુણવત્તાને ધ્યાનમાં લીધા વિના યોગ્ય જાતોના તંદુરસ્ત છોડની પસંદગી.
 • યોગ્ય જમીન પસંદ કરીને સિંચાઈના સ્ત્રોતોનો વિકાસ કરવો.
 • પસંદ કરેલી જમીનને પ્રાણીઓથી સુરક્ષિત રાખવા માટે, સ્થાનિક સંસાધનો અનુસાર યોગ્ય વાડ ગોઠવવી જોઈએ. મારે તે ક્યાં કરવું જોઈએ?
 • લોમી જમીન સૌથી યોગ્ય છે પરંતુ તમામ પ્રકારની જમીન કે જેની નીચે સખત માટી/પથ્થર હોય, કેરીનો બગીચો ઉગાડી શકાય.
 • એવી જમીન કે જ્યાં વરસાદની મોસમમાં પાણી એકઠું થતું નથી અને ડ્રેનેજની યોગ્ય સગવડ હોય છે.
 • જમીન જ્યાં આંશિક સિંચાઈની સુવિધા હોય. એવો વિસ્તાર જ્યાં ફૂલો દરમિયાન વરસાદની ન્યૂનતમ સંભાવના હોય છે.
 • એવી જગ્યા જ્યાં વાતાવરણ પ્રદૂષિત ન હોય, જેમ કે ઈંટના ભઠ્ઠાની ચીમની તમારી નજીક ન હોય.

છત્તીસગઢના પરિપ્રેક્ષ્યમાં:-

1.દેશના ઉત્તર અને દક્ષિણ મધ્યમાં આવેલું રાજ્ય ઉત્તરીય વાણિજ્યિક કેરીની જાતો તેમજ દક્ષિણી સતત ફ્રુટિંગ અને પ્રોસેસિંગ જાતો માટે યોગ્ય છે.

2.રાજ્યની આબોહવાની વિશિષ્ટતાને કારણે, ઉત્તર ભારતીય જાતો વહેલી આવે છે જ્યારે દક્ષિણ ભારતીય જાતો બજારમાં મોડી આવે છે, જેના કારણે ખેડૂતોને વધારાનો ફાયદો થાય છે.

3. ઉંચી અને પડતર જમીન કે જે વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે જ્યાં હાલમાં ઓછા નફાકારક, તલ, કુલી મગ, અડદ કોડો વગેરે પાક લેવામાં આવે છે. ત્યાં કેરીના બગીચા સાથે પાકની ખેતી કરી શકાય છે.

ક્યારે કરવું

4. બિનપિયત/અર્ધ-પિયત જમીનમાં, જૂન મહિનામાં, જ્યારે 4 થી 6 ઇંચ વરસાદ પડે છે, તે અગાઉથી તૈયાર કરેલા ખાડાઓમાં વાવેતર માટે યોગ્ય છે.

5. સિંચાઈની ઉપલબ્ધતા અનુસાર, 15 જુલાઈથી 15 ઓગસ્ટ સુધીના સમયગાળા સિવાય સમગ્ર વરસાદી મોસમ વાવેતર માટે સૌથી યોગ્ય છે.

6. જો પર્યાપ્ત અને ખાતરીપૂર્વક પિયત ઉપલબ્ધ હોય તો ફેબ્રુઆરી-માર્ચ મહિનો વાવેતર માટે સૌથી યોગ્ય છે.

કેવી રીતે કરવું ?

બગીચાને રોપવા માટે, સમગ્ર વિસ્તારને સાફ કરીને યોગ્ય રીતે રૂપરેખા આપવી જોઈએ.

પરંપરાગત કેરીના બગીચાઓ માટે, એપ્રિલ/મે મહિનામાં 10.5 મીટર કદનો ખાડો છોડથી છોડ અને લાઇનથી લાઇનનું અંતર 10 થી 12 મીટર રાખીને ખોદવો જોઈએ.

સઘન ટેકનોલોજી સાથે કેરીના બગીચાઓ માટે, છોડથી છોડનું અંતર અને લાઇનથી લાઇન 2.5 મીટર રાખીને ખાડો ખોદવામાં આવે છે.

વરસાદની શરૂઆત પહેલા જૂન મહિનામાં પ્રતિ ખાડામાં 50 કિ.મી. ગ્રામ છાણ, ખાતર, 500 ગ્રામ સુપરફોસ્ફેટ અને 750 ગ્રામ પોટાશ અને 50 ગ્રામ ક્લોરોપાયરીફ્રેન્સ જમીનમાં સારી રીતે ભેળવવું જોઈએ.

યોગ્ય સમયે, દરેક ખાડામાં કેરીની પસંદ કરેલી જાતના તંદુરસ્ત રોપા રોપવા જોઈએ.

વરસાદના અંત પછી દર 7 થી 15 દિવસે પિયત આપવું જોઈએ.

ખાતર અને ખાતરનો ઉપયોગ વર્ષમાં બે વખત બે ભાગમાં વહેંચવો જોઈએ અને જૂન અને ઓક્ટોબર મહિનામાં રીંગ્સ બનાવવી જોઈએ.

જાતો :-

વહેલું ફળ:- રીંગણ, બોમ્બે ગ્રીન, દશેરી, લંગડા, ગુલાબ ખાસ, તોતાપરી.

મધ્યમ કાર્ય:- અલ્ફોન્ઝો, હિમસાગર, કેશર સુંદરજા, આમ્રપાલી, મલ્લિકા.

મોડી જાતો:- ચાણસા, ફાઝલી

પ્રોસેસ્ડ જાતો:- પોપટ, રીંગણ, આલ્ફોન્ઝો

છોડ સંરક્ષણ:

પાવડરી માઇલ્ડ્યુ – ફૂલો, ફળોના પાંદડા અને નાની ડાળીઓ પર પ્રથમ સફેદ ભૂરા પાવડર, બાદમાં અસરગ્રસ્ત ભાગ ભૂરા થઈ જાય છે અને સુકાઈ જાય છે. તેને રોકવા માટે 0.2 ટકા ગંધકનો 15 દિવસના અંતરાલ સાથે અથવા 0.1 ટકા કોશનનો છંટકાવ કરવો.

એન્થાકનોઝ – ઝાડની નાની ડાળીઓ, પાંદડા, ફૂલો અને ફળો પર ઘાટા ફોલ્લીઓ રચાય છે. પાછળથી નવી ડાળીઓ અને પાંદડા સુકાઈ જાય છે અથવા છિદ્ર બને છે. બોર્ડેક્સ મિશ્રણનો 3:3:50 15 દિવસના અંતરાલ સાથે 3 વખત છંટકાવ કરવો.

બંધા રોગ :– પાન નાના થઈ જાય છે અને ફુલ પણ ગુચ્છમાં ફેરવાય છે. અસરગ્રસ્ત ભાગની કાપણી

એનએએ 02 ગ્રામ પ્રતિ લીટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ કરવો.

મેંગો હોપર અથવા ટીલા:- ફળ, ફૂલ અને ફળોના રસને ચૂસતા નાના ભૂરા જંતુઓને રોકવા માટે 0.03% મોનોક્રોટોફેનનો 2 અથવા 3 વખત 7 દિવસના અંતરાલ સાથે છંટકાવ કરવો.

મીલી બગ:– સફેદ કોમળ જંતુ જે ટોળામાં ફળોનો રસ ચૂસે છે. નિવારણ માટે 0.03 ટકા પેરાથિઓનનો છંટકાવ કરવો. વરસાદના અંતે ઝાડના થડની આસપાસ કૂદકો લગાવીને 5% એલ્ડિન ઉમેરો.

પાક ઉત્પાદન:- બગીચામાં છઠ્ઠા વર્ષથી વૃક્ષ દીઠ 250 ફળો જે લગભગ 50 કિલો છે. ગ્રામ. ઉત્પાદન પ્રાપ્ત થાય છે અને આગામી વર્ષોમાં, 15 થી 20 વર્ષના સમયગાળા માટે સરેરાશ 15 ટકા ઉત્પાદન વધે છે, આમ બગીચામાં સરેરાશ 6ઠ્ઠા 50 ક્વિન્ટલ પ્રતિ હેક્ટર ઉત્પાદન શક્ય છે.

હાર્વેસ્ટ પછી જાળવણી:-

ફળોની કાપણી તેના પલ્પ (પલ્પ)માં યોગ્ય રંગ મેળવ્યા પછી એવી રીતે કરવી જોઈએ કે ફળોની સાથે થોડા દાંડી હોય અને ફળો જમીન પર ન પડવા જોઈએ.

લણણી પછી ફળોને સ્વચ્છ કપડાથી સારી રીતે સાફ કરવા જોઈએ.

ફળોને તેમના કદ પ્રમાણે વર્ગીકૃત કરવા જોઈએ.

ફળો મોકલવા માટે લાકડું

તેને બોક્સ અથવા એરટાઈટ કાર્ટનમાં સૂકા સ્ટ્રો અથવા સૂકા પાંદડા મૂકીને બંધ કરવું જોઈએ.

ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબતો:-

બગીચાના વાવેતરને પ્રદૂષિત સ્થળ જેવી કે ઈંટોના ભઠ્ઠા વગેરેથી દૂર રાખવું જોઈએ.

બગીચા માટે સ્થળ પસંદ કરતી વખતે, ધ્યાનમાં રાખો કે ઉચ્ચ વોલ્ટેજ પાવર લાઇન ત્યાંથી પસાર થતી નથી.

બગીચાના ઝાડની નિયમિત કાપણી એવી રીતે કરવી જોઈએ કે રોગગ્રસ્ત ડાળીઓ નિષ્ફળ જાય અને આખું વૃક્ષ વર્તુળનો આકાર લઈ લે.

ખોડખાંપણના રોગ પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ, અને જો અસર દેખાય છે, તો તકનીકી ભલામણો અનુસાર તાત્કાલિક પગલાં લો.

મુખ્ય પાકની વિગતવાર માહિતી:-

કેરીની ખેતી મુખ્ય પાક તરીકે કરવી જોઈએ અને બે છોડ વચ્ચેની જગ્યાનો ઉપયોગ પ્રારંભિક તબક્કામાં એવા પાક ઉગાડવા માટે કરી શકાય છે જેમાં વેલા ન હોય. પછીના તબક્કે, જ્યારે 50 ટકાથી વધુ છાંયો બનાવવામાં આવ્યો હોય, ત્યારે આંશિક છાંયડો-પ્રેમાળ પાકો જેમ કે આદુ, હળદર વગેરેની ખેતી કરી શકાય છે.

બાગાયત વિભાગની રાજ્ય ભંડોળવાળી યોજનાઓ:-

કેરીનો વિસ્તાર વધારવા અને ફળોના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવાની આ યોજના હેઠળ ફ્રુટ પ્લાન્ટેશન સ્કીમ હેઠળ જમીન માલિકને કેરીના બગીચા રોપવા માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂ.43,750.00 મળશે. પરંતુ 25 ટકા ગ્રાન્ટની રકમ રૂ.10,938.00 છે. પાંચ વર્ષમાં આપવાની જોગવાઈ છે, જેમાં લઘુત્તમ 0.25 પ્રતિ ખેડૂત છે. અને મહત્તમ 02 છે. રૂ. સુધીની અનુદાન આપવાની જોગવાઈ છે.

કેરી, આલુ, આમળાના મૂળ વૃક્ષોને અદ્યતન જાતોમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે પ્રશિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો દ્વારા કરવામાં આવેલ ટોચના કામ પર સફળ રૂપાંતરિત વૃક્ષ દીઠ રૂ. 10.00 નું મહેનતાણું આપવાની જોગવાઈ છે (જ્યારે શાખા લગભગ 02 ફૂટ જેટલી થાય છે).

વાર્ષિક કાર્યક્રમ :-

મે:- ટેકનિકલ ભલામણ મુજબ લેઆઉટ ખાડાનું ખોદકામ, ફળોના બગીચાને સિંચાઈ, વહેલી પાકતી જાતો વગેરે.

જૂન:- 4 થી 6 ઇંચ વરસાદ પછી બગીચાઓ રોપવા, મધ્યમ અને મોડી જાતોના ફળોની લણણી, ભરણ અને કાપણી અને ઝાડના થડમાં ખાતર અને ખાતર ઉમેરીને ખેડાણ કરવું.

જુલાઈ:- જો છેલ્લા મહિનામાં ખાતર અને ખાતર ઉમેરીને કોથળી ભરવાનું કામ બાકી હોય તો યોગ્ય ગટર ભરવી.

ઓગસ્ટ:- યોગ્ય ડ્રેનેજ અને અન્ય કાળજીની વ્યવસ્થા.

સપ્ટેમ્બર:- બગીચાની સફાઈ, નિંદણ, સામાન્ય સંભાળ અને કાપણી.

ઑક્ટોબર:- વરસાદના અંત પછી, કોથળી બનાવવી, ખાતર ઉમેરવું, ટપક સિંચાઈના છોડની સફાઈ અને ફેલાવો, બગીચામાં ખેડાણ કરવું, બોરડાની પેસ્ટ લગાવવી.

નવેમ્બરઃ- મોડા વરસાદની સ્થિતિમાં જે કામો કરવાના બાકી છે તે ઓક્ટોબર મહિનામાં કરવા જોઈએ અને ભલામણ મુજબ સિંચાઈ કરવી જોઈએ.

ડિસેમ્બર:- કોથળીમાં નીંદણ- નીંદણ અને ભલામણ મુજબ પિયત આપવું અને જાતો પ્રમાણે આપવું.

જાન્યુઆરી:– બગીચાની સામાન્ય સંભાળ, હૂપરના નિવારણ માટેના પગલાં, પ્રારંભિક જાતોમાં ફૂલો આવવાની શરૂઆત થાય ત્યારે સિંચાઈ શરૂ થાય છે.

ફેબ્રુઆરી:- મોલ ખેતરની ડાળીઓની કાપણી, હોપર જીવાતો અટકાવવા, ફળના સેટિંગ માટે છોડના વિકાસ નિયંત્રકનો છંટકાવ, થ્રેશીંગ, ખાતર ખાતરનો બીજો ઉપયોગ જોવા ન મળે તો પિયત વિસ્તારમાં ફરીથી રોપણી કરવી.

માર્ચઃ- સામાન્ય સંભાળની ભલામણ મુજબ સિંચાઈ, જરૂરીયાત મુજબ જંતુના રોગોની રોકથામ.

એપ્રિલ:- સામાન્ય સંભાળ, સિંચાઈ, જંતુના રોગોનું નિવારણ.

અર્ચના બંજરે, રિતિકા ઠાકુર અને ડૉ. આર. એન. કલાકારનું નામ શર્મા

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, કટઘોરા, કોરબા, છત્તીસગઢ

Leave a Comment

Whatsapp Call Only