ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 નું ટાઈમ ટેબલ 02 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું.

આ વખતે ધોરણ 10 બોર્ડ ની પરીક્ષા 14 માર્ચ 2023 ના શરુ થશે.

છેલ્લું પેપર 28 માર્ચ 2023 ના રોજ રહેશે 

GSEB SSC 10નું ટાઈમ ટેબલ 2023 કેવી રીતે જોવું ?

1. સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org ની મુલાકાત લો.

GSEB SSC 10નું ટાઈમ ટેબલ 2023 કેવી રીતે જોવું ?

2. GSEB SSC પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2023 ’ લિંક પર ક્લિક કરો.

GSEB SSC 10નું ટાઈમ ટેબલ 2023 કેવી રીતે જોવું ?

3. PDF સ્ક્રીન પર દેખાશે. 

GSEB ધોરણ 10 નું ટાઈમ ટેબલ જોવા નીચે લિંક આપેલી છે.