પીએમ કિસાન યોજના

પીએમ કિસાન યોજનાના 13મા હપ્તા સંબંધિત અપડેટ જાણો, જે ડિસેમ્બર 09, 2022ના રોજ પ્રકાશિત થાય છે.

આ યોજના દ્વારા ખેડૂતોને કેટલી આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે આ યોજના દ્વારા ખેડૂતોને દર વર્ષે 6 હજાર રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.

આ યોજનાનો કયો હપ્તો હવે સરકાર જાહેર કરશે?હવે આ યોજનાનો 13મો હપ્તો સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવશે.

આ પહેલા સરકાર કયા ખેડૂતોને આ યોજનામાંથી બાકાત કરી રહી છે 13મો હપ્તો જાહેર કરતા પહેલા સરકાર અયોગ્ય ખેડૂતોને આ યોજનામાંથી બાકાત કરી રહી છે.

અત્યાર સુધીમાં કેટલા અયોગ્ય ખેડૂતોને આ યોજનામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે, અત્યાર સુધીમાં લગભગ 21 લાખ ખેડૂતોને આ યોજનામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.

અયોગ્ય ખેડૂતોને ઓળખવા માટે સરકારે કઈ સિસ્ટમ અમલમાં મૂકી છે?અયોગ્ય ખેડૂતોની ઓળખ કરવા માટે ખેડૂતોની ચકાસણી જરૂરી બનાવવામાં આવી છે.

હવે ખેડૂતોના વેરિફિકેશન માટે શું કરવું પડશે હવે ખેડૂતોએ વેરિફિકેશન માટે Ekyc કરાવવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે.